ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LABORATOR


Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competentele certificate de actele de
studii obţinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate
recunoscuta de lege.
In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse
in cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat.
1. Pregăteşte fizic si psihic pacientul in vederea recoltării, dupa caz.
2. Pregăteşte materialul necesar in vederea prelevării produselor biologice
3. Sterilizează matrialele necesare investigaţiilor de laborator.
4. Recoltează produse biologice (in policlinica, ambulatoriu sau la patul
bolnavului, dupa caz).
5. Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator.
6. Prepara si pregăteşte coloranţi, medii de cultura si anumiţi reactivi necesari
pentru tehnicile de laborator.
7. Prepara soluţii dezinfectante.
8. Pregăteşte animalele pentru experienţe, urmăreşte evoluţia lor, participa la
recoltări, inoculări si evalutarea rezultatelor.
9. Asigura autoclavarea produselor biologice.
10. - Efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacterologice,
parazitologice, serologice, toxicologice, citologice si de anatomie-, patologica).
11. Participa la efectuarea necropsiilor.
12. Respecta normele de păstrare si conservare a reactivilor de laborator, cu care
lucrează.
13. Acorda primul ajutor in situaţii de urgenta (accidente produse in timpul
recoltării, etc).
14. întocmeşte documente (buletine de analiza, inregistrearea rezultatelor de
laborator, etc).
15. înmagazinează datele de laborator pe calculator, dupa caz.
16. Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate..
17. Întocmeşte si comunica datele statistice din laboratorul clinic.
18. Asigura păstrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare.
19. Supraveghează si contoleaza efectuarea curăţeniei si a dezmfectiei
laboratorului,
20. Respecta normele igienico-sanitare si de protecţie a muncii.
21. Utilizează si păstrează, in bune condiţii, echipamentele si
instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si
instrumentarului de unica folosinţa utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.